Ringeby Storgård 1:1

Ringeby Storgård finns omnämnd i jordaböcker redan under 1300- och 1400-tal. Från husförhören kan man se att gården i perioder varit på ett helt mantal och ibland delats upp på två halva mantal. Gården var enligt en gårdsbok från sent 1940-tal på ca 87 ha uppdelat på hälften skogs- och hagmark och hälften åker (mestadels lerjord). Mangårdsbyggnaden var då av gammalt datum, magasin uppfört 1913, loge 1928 och ladugård 1937.

Familjelängder

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik och händelser 

Fotografier