Inventering av Västra Husby socken och byar

                                    Ett studiecirkelsprojekt i Västra Husby Hembygdsförening

Detta är upplägget för redovisning av studiecirkelns arbete. Vartefter som material kommer fram kommer vi att lägga in det här på vår hemsida. Genom att trycka på länkarna nedan så kommer man vidare i de fall som material finns. Kolla gärna lite då och då. Lite aviseringar kommer att göras på förstasidan om vad nytt som tillkommit.
Har ni uppgifter, bilder eller annat material så är vi naturligtvis mycket intresserade och tacksamma att ta del av detta.

Åke

 

                           
      
 Västra Husby socken                 

                                   

   Kanalen och Asplången  


Gammalt kort på kyrkan

 

Sockenbeskrivning och historik

Begreppsförklaringar

Samfärdsel

Sockenkarta

Häradskarta 1650 

Generalstabens karta

Ekonomisk karta

Landhöjningen

Reglering Husbyån

Kyrkor-Församlingar

Affärer

Hantverk

Sjukvård-Fattigvård

Företag

Föreningar

Skolor

   

Byar i V. Husby socken

 
 
 

Husby


Husby är byn runt kyrkan och har sitt namn därefter. Den består av gårdarna Norrbo, Komministergården, Prästgården, Klockaregården och Norrbotorp samt torpen Nedra Berg och Luddingsholm. Ingen av jordbruksfastigheterna brukas idag av ägarna utan arrenderas ut. På Norrbos ägor är numera golfbana medan på övriga brukas jorden av lantbrukare från andra gårdar. Prästgården och Komministergården har nyare byggnader än på bilderna medan Klockargårdens byggnad är riven. Sockenmagasinet som fanns en gång flyttades bort så tidigt som början av förra seklet.
 

Prästgården

Komministergården

Klockaregården

Torpet Berg/Nedre Berg

Torpet Berg/Övre Berg

Luddingsholm

Norrbotorp

Husby 7 (soldattorp)

Norrbo 8 (soldattorp)

Kartor. dokument
Husby Norrbo 1 1650

Kartor- dokument
Husby Norrbo 2 1650

Kartor- dokument
Husby Prästgård 1650

Kartor- dokument
Husby 1650

Kartor- dokument
Husby 1707
Kartor- dokument
Husby 1799

Kartor- dokument
Husby 1862


Historik

Bilder
 

 Hälla

Flygfoto över Hälla by med Gästgivaregården längst bort.

Hälla by ligger väster om Västra Husby samhälle och finns så tidigt som 1688 utmärkt på ”Samuel Melanders karta över alla städer och de största vägarna i hövdingadömet Östergötland”.

Byn bestod av Östergården uppdelad på två skattegårdar (1/2 mantal vardera) och Västergården även kallad Gästgivargården (1 mantal), som då lydde under Burenskiöldska fideikommisset men friköptes 1931.

Idag brukas Hälla by och dess tre gårdar fortfarande. Däremot har de torp, som en gång fanns under gårdarna avstyckats och sålts av. Spannmålsodling kvarstår men boskapsskötseln, innebärande mjölkkor, upphörde i slutet av 1960-talet.

Alla tre gårdarna har sedan slutet av 1970-talet brukats gemensamt av endast en arrendator och gör så fortfarande.

 

Gästgivaregården

Östergården
Första halvgården

 Östergården
Andra halvgården

Hällabrinken

Hällabacken

Johannisberg

Dalhem

Landsberg

Stafsätter

Kartor. dokument
Geometrisk mätning 1650

Kartor. dokument
Storskifte 1777

Kartor. dokument
Laga skifte 1834

Historik

Bilder

Originalhandlingar

     

Minsjö

(Bilder från byn in här)
(Kortfattad beskrivning av byn i dagsläget)

 

Kulla

Gård 2

Gård 3

Gård 4

Gård 5

Gård 6

Kartor. dokument
Geometrist mätning 1650

 

 

Bilder

 

Historik

Bilder

 
     
 
 
 

Restad

(Kortfattad beskrivning av byn i dagsläget)

 

Restad 1:2 m fl

Restad 1: 3 m fl, Ängbacken

Restad 1:9, Bäcken 

Restad 1:10, Lilla Bäcken

Restad Västergård 2:4

Restad 2:5

Kartor. dokument
Geometrist mätning 1650

Kartor. dokument
Storskifte 1774

Kartor. dokument
Laga skifte 1856

Historik

Bilder

 
     

Ringby

(Bilder från byn in här)
(Kortfattad beskrivning av byn i dagsläget)

 

Gård 1

Gård 2

Gård 3

Gård 4

 Gård 5

Gård 6

Kartor. dokument
Geometrisk mätning 1650

Kartor. dokument
Geometrisk mätning 1692

Kartor. dokument
Storskifte 1773

Kartor. dokument
Laga skifte 1857

Historik

Bilder

     

Rökstad

Rökstad 1916

Rökstad by bestod i början 1700-talet av tre arrendegårdar som genom tiderna ömsom delats och lagts ihop för att på 1800-talet slutligen blivit en enda gård och friköpt från Hylinge säteri. Den återstående gården är nu även den delad så att utägorna har tillfallit Åby gård medan  bostadshus och gårdstun såväl som knekttorpet är i särskilt ägo. Rökstad ligger strax norr om Storån (Husbyån) mellan Åby och Norrbotorp.

 

Rökstad by

Rökstad soldattorp

 

 

 

 
Kartor. dokument
Geometrist mätning 1650
Kartor. dokument
Geometrist mätning 1693
Kartor. dokument
Storskifte 1703
Kartor. dokument
Laga skifte 1 1824
Kartor. dokument
Laga skifte 2 1824

Bilder

Historik

   

Tvärdala

(Kortfattad beskrivning av byn i dagsläget)

 

Tvärdala 1 Tvärdala 2 Tvärdala 3

Tvärdala 4

Tvärdala 5

Lilla Hagen

Stora Hagen

Trekanten

Jämmerbo

Korskullen

 Sveden

Källtorp

Vita Kullen

Röda Kullen

Nybygget

Rusthållet Hagtorpet

Måhultet

Stubbetorp

Trädgårdstorpet

 
     

Kartor. dokument
Storskifte 1 1796-98

Kartor. dokument
Storskifte 2 1796-98

Historik

Bilder

   
     

Åby

       

Flygfoto över Åby

(Kortfattad beskrivning av byn i dagsläget)

 

Åby gård

Åby utjord, Klippan

 Eklund (soldattorp)

Gård 4

Gård 5

 

Kartor. dokument
Geometrisk mätning1650

Kartor. dokument
Storskifte 1786

Kartor. dokument
Rågång 1835

Kartor. dokument
Storskifte 1766

Historik

Bilder

 
 
 
 

Önstorp

Önstorp som by finns angiven i skattelängder från tidigt 1500-tal och i början på 1700-talet består byn av tvenne hemman samt en frälseutjord. Kring 1745 innefattar Önstorps by två skattegårdar, en frälseutjord och frälsegården, den s.k. Fjär-dingsmannagården.

I mitten av 1800-talet förvärvas de bägge skattegårdarna av samma köpare och blir en gård med två identiska man-gårdsbyggnader och Fjärdingsmannagården. På 1930-talet köper Aspvedens kommun mark av Önstorp till tomter utmed Östra Rydsvägen.

I samband med att kommunen i slutet av 1960-talet köper upp största delen av Önstorps ägor till tomtmark upphör också gården att vara ett fungerande lantbruk. Tomtköpet var början till den utvidgning av byn som vi idag kan se resultatet av och där Önstorps mangårdsbyggnad fortfarande står kvar, nu på en vanlig hustomt.

 

Önstorp Skattegård 1

Önstorp Skattegård 2

Önstorp fjärdingsgård-Gustenhill

Önstorp utjord, Löth

Önstorpsberg torp

Petersberg/Önstorpsberg backstuga

Önstorp Skogstorp

Önstorp Sparrtorp

 
Kartor. dokument
Geometrisk mätning1650

Kartor. dokument
Geometrisk mätning1692

Kartor. dokument
Karta Önstorp 1765

Kartor. dokument
Storskifte 1766

Historik

Bilder