Västra Husby Hembygdsförening
 
Föreningen bildades vid ett möte i Församlingshemmet den 8:e april 1999 och hade första året samlat 36 medlemmar ett antal som till idag vuxit till över 150 st. Föreningen har under första åren som program mest haft utflykter av olika slag. Den egna verksamheten hade egentligen begränsat sig till den soldatforskning som bedrevs i samarbete med Genealogiska Föreningen. Många medlemmar är med i båda föreningarna så samarbetet var naturligt. Senaste åren har till stor del ägnats åt vårt nya hemvist "Hemmet", som vi numera får disponera. Mer om detta nedan. De senaste säsongerna har tipspromenader bedrivits och som vi tycker blivit ett lyckokast med många deltagare. Många övriga arrangemang har också tillkommit.
Västra Husby Hembygdsförening samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan.

 
                        Slåttergille vid Klämman, ett återkommande arrangemang
Lien måste slipas inför slåttern Gösta Svensson är van slåtterkarl
Om vi blickar tillbaka så har inte Hembygdsföreningen tidigare haft någon egentlig hemvist utan alla möten och träffar har varit endera i hemmen eller i hyrda lokaler. Det har naturligtvis varit en nackdel att inte ha en fast punkt där såväl aktiviteter av olika slag som träffar kan ske. Även att kunna förvara visst gemensamt material är av värde även om vi inte har för avsikt att ha något museum.

Föreningen hade därför en längre tid kastat sina
blickar på det gamla hemmet som stått
tomt i många år. Det ansågs kunna vara en
lämplig hemvist för föreningen då det ligger
väl till geografiskt i korsningen Norrköpings-
vägen och väg 210. Föreningen gjorde
en sonderande uppmätning av huset samt ett åtgärdsförslag för att kunna få det funktionellt.
Huset var av förklarliga skäl nedgånget efter att stått tomt så länge men bedömdes inte som ett hopplöst fall.
Problemet var att det fanns någon formell ägare till fastigheten som vi kunde diskutera och förhandla med men när det efter en del turer konstaterats att Söderköpings kommun var ägare kom det hela i ett annat läge..
  Det "Gamla Hemmet" i början på förra seklet
 
När ägarfrågan var löst gjorde Hembygdsföreningen en framställan  till kommunen  att i någon form få disponera huset till sin verksamhet. Kommunen återkom och förklarade sig villiga att överlåta huset i Hembygdsföreningens vård. Ärendet överlämnades till Ramunderstaden att förhandla om villkoren. Innan årsskiftet 2012-2013 blev kontraktet klart och påskrivet av parterna och det var bara att jobba på med upprustningen..

Jobbat på hade vi redan gjort och kommit ganska långt med upprustningen. Vi började redan under senvåren 2012 och verksamheten hade pågått hela hösten trots att inte kontraktet var helt klart. Men vi vågade upprustningen ändå då vi hade ett muntligt löfte.

 

 


Utplanering av tomten pågår. Anslagstavla uppsatt.


Gamla Hemmet i vinterskrud mellandagarna 2014
 

I dagsläget anser vi att huset och tomten i stort sett är färdigställt. I samband med planeringen av tomten så har vi även anlagt en boulebana och en gärdesgård runt större delen av tomten. En parkeringsplats i kanten mot ån är iordningställd som kan nyttjas av såväl besökare till Hemmet som för pendlare som vill samåka. 
Uthuset som var rejält nedgånget är nu i toppskick med snickarbod, handikapp-wc och ett nytt fungerande torrdass. I snickarboden står bland annat en svarv och en bandsåg som vi fått av kyrkan. Senaste tillskottet är ett "sköve", dvs ett förråd som alltid är behov av.

Verksamheten är i övrigt livlig varav kan nämnas:

Tipspromenader varje söndag populära och föreningen verkligen syns i bygden.

Yoga med flera grupper

Studiecirklel om V. Husby socken med byar och dess historia. Resultatet härifrån läggs ut vartefter på hemsidan.
Inläggning av gamla  bygden in på hemsidan bilder på hemsidan.

Måndags och onsdagsträffar.

Hemmet är dessutom  tillgängligt att hyra för dem som vill ha något arrangemang, familjefest eller liknande. Det har uppmärksammats av många vilket vi tycker är glädjande, då vi vill att Hemmet ska vara en tillgång för alla..

 

2018 09 18
Åke Öberg