Soldattorpinventering i Västra Husby socken
Ett samarbetsprojekt mellan Västra Husby Hembygdsförening och Västra Husby Genealogiska Förening

Det material som är framforskat består av fem delar och kan nås via länkar från respektive torp nedan. Familjesidan kan även nås från kartan med soldattorp som det finns en länk till här strax nedan.
Materialet består dels av avskrifter av husförhör/församlingsböcker för respektive torp och dels generalmönstringsrullor som sammanställts torpvis samt en redovisning vilka soldater som bott på torpen med deras familjer, kallad för familjesidan. Utöver detta finns för vissa av torpen syneprotokoll från de sista 15 åren på 1800-talet samt kontrakt för de sista knektarna.

Genomgång av husförhören har gjorts två gånger med lite djupare forskning andra gången  med de oklarheter som har kommit fram. I det här läget anser vi att torpforskningen är klar med den målsättning vi hittills har haft, men det finns naturligtvis mycket som kan tillföras genom fortsatt forskning. Det har  visat sig att vi har haft fel läge på två av torpen men har nu blivit tillrättalagt. Sammanställning av generalmönstringsrullor har lagts in på alla torp. På ryttartorpen är avskriften av rullorna från 1712 och framåt medan de övriga  går tillbaka till 1775.

Skyltar har tagits fram för alla torp som talar om att torpet ifråga har varit ett soldattorp samt vem som var den sista knekten. Vid  torpvandringar under 2006-2009  har nu skyltar satts upp vid alla torp och  en folder över det material som tagits fram om knekttorpet överlämnats till torpinnehavarna. Tyvärr så är det idag nästan hälften av torpen som är borta, nämligen tio stycken. Ett antal som bara under den tid som forskningen pågått har ökat med tre. Vi får hoppas att det stannar vid det men ett av de kvarvarande torpen är verkligen i dåligt skick och kommer troligen att rivas. På de platser där torpen är borta har skyltarna satts upp på en stolpe i övrigt sitter de på husen.

Aktuell karta med de lägen på torpen som vi kommit fram till är inlagd. Torpen har i vissa fall flyttats genom tiderna men det är det senaste läget  vi inriktat oss på.
 
Till karta med soldattorp Till häradskarta Till kort om indelningsverket

För att mer överskådligt kunna se vilka knektar som vi har forskat fram, har vi gjort sammanställningar dels torpvis och dels knektvis i bokstavsordning som nås via länk här nedan.
En kort beskrivning om varför knektsystemet och Indelningsverket kom till kan du även finna via en länk nedan
 
Till torpvis sammanställning Till knektvis sammanställning


 

Soldattorp  
Gäverstad nr 1 (En av Brinkstugorna)
 
 
Torpet finns och är välbevarat. Även uthusen finns kvar i fint skick Skylt uppsatt på torpet. 
Torpet idag. Även
uthus finns kvar
Torpet förmodligen i början av 1900-talet
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Husby nr 7
Torpet finns och är välbevarat. Skylt uppsatt på torpet.
 

 

 

Torpet idag. Förmodligen förlängt
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till kontrakt

Norrbo 8
Torpet är rivet. Nybyggt hus på torpet plats. Gammalt foto på torpet finns taget på långt håll. Skylt uppsatt på garaget till det nya huset.
 


 

Gammalt foto
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll

Broby 9
Torpet är rivet. Golfbana är anlagd på platsen Torpets läge är nu med största sannolikhet fastlagt och har legat vid de rester av en jordkällare som ännu finns kvar. Skylt uppsatt på en stolpe vid jordkällaren.

 
Till husförhör Till rullor

Till familjesidan

Till syneprotokoll Till kontrakt  

Hälla 10 (Stavlöten)
Torpet finns och är i stort sett oförändrat. Kommer att varsamt renoveras. Uthuset som var i stort sett nedrasat har renoverats upp. Skylt uppsatt på torpet.

 
Torpet idag Torpet c:a 1901
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Tvärdala 11 (Källtorp)
Torpet är känt och läget är fastställt. Tillbyggd mot ursprunget.
Skylt uppsatt på torpet. Hösten 2009 har en brand totalförstört torpet och är nu helt rivet. Nytt hus uppbyggt på torpets plats.

 

 

Torpet idag
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till kontrakt

Knutstorp 12 (Solhem)
Torpet är känt och läget är fastställt. Till- och påbyggt i flera etapper.
Skylt uppsatt på torpet

 

 

Torpet idag
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Gädderstad 13 (Jerntorpet)
Torpet nedbrunnet och bara rester av skorstensmur är kvar
Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.

 

Endast grund och murstocksrester kvar Torpet innan branden
 
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Hallstad 14 (Fridtuna)

Inte mycket kvar av torpet


  Så här lär det sett ut en gång

Detta torp har efter många turer fastlagts vara det riktiga. Länge hade det torp som ligger på vänster sida om vägen från Hylinge räknat, felaktigt ansetts vara soldattorpet.

 

 

Till husförhör   Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Kullerstad 15 Torpets ungefärliga läge är troligen fastlagt. Några rester finns inte kvar idag. Närmare undersökningar har ännu inte gett något resultat
Skylt uppsatt på en stolpe i hage där torpet torde ha legat.
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till kontrakt

Rökstad 16

 


 

Torpet har varit i dåligt skick men  renoveras nu inför ett permanent boende. Gammalt kort på sista soldathustrun och hennes dotter finns. Se sist i familjesidan.
Skylt uppsatt på torpet
 
Torpet innan renovering Torpet vid torpvandring 2007
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll

Restad 17 (Karlsberg)
Torpet finns inte kvar. Endast en husgrund i ett slånbärssnår
Skylt uppsatt på en stolpe vid slånbärssnåret. 

Torpgrunden
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Restad 18
Torpet finns kvar och är i mycket fint skick. Även tillhörande uthus är i gott skick och till vissa delar i ursprungligt skick. Torpet är flyttat till nuvarande platsen c:a 1850 från närbeläget ställe i en åkerholme.
Kort finns från 1918 0ch 1940. Se på familjesidan.
Skylt uppsatt på ett uthus vid torpet.

 

Torpet idag
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Ringby 19 (Gustavsberg)
Torpet finns och är i fint skick. Utflyttning från byn lär ha skett under 1850-talet. Skriftlig instruktion för flyttning finns bevarad.
Skylt uppsatt på torpet
 

 

Torpet idag
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Dömestad 20
Torpets läge har efter mycket om och men lokaliserats och med största sannolikhet rätt. Detta genom att släktingar till de sista knektarna har hjälpt till.
 

 
Nytt hus på gamla torpets grund?
 

 
 
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Vena 21
Torpet finns och är i mycket välbevarat skick. Skylt uppsatt på torpet

 


 

Torpet idag
 
Till husförhör Till rullor Till familjesidan
Till syneprotokoll Till kontrakt

Ryttartorp
Åby 55
Torpet har varit i mycket dåligt skick och var sammanbyggt med en verkstad med likaledes dåligt skick. Våren 2004 har torpet rivits för att ge plats för ny bebyggelse Skylt uppsatt på det nya huset.


 

Torpet som det såg ut innan rivning
Till husförhör Till rullor Till familjesidan

Hylinge 56 (Björkhem)
Nytt hus är byggt på gamla torpets grund. "Nya" huset på bilden här bredvid. Skylt uppsatt på torpet.
 

 

 

Nytt hus på gamla torpets grund?
 
Till husförhör Till rullor Till familjesidan

Tvärdala 57 (Sveden)
Läget är klarlagt. Torpet är oförändrat sedan 100 år tillbaka. Torpet var i dåligt skick och har idag tyvärr rivits. Ett 100 årigt kort av torpet finns med boende där. Under en tapet i torpet Sveden har ett gammalt fotografi av en knekt hittats. Se sist i sammanställningen.
Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.
Torpet innan rivning. Torpet c:a 1900
Till husförhör Till rullor Till familjesidan

Kulla 58 (Sumpen)
  Torpets läge är klarlagt men torpet är rivet. Ett 100 årigt fotografi finns och även på boende där. Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat. 

Sumpen för 100 år sedan
Till husförhör Till rullor Till familjesidan

Luddingsbo 59
Torpets läge har diskuterats och en skylt som anger torpet är uppsatt på fel torp. Enligt uppgift från folk i trakten tog siste knekten med sig skylten när han flyttade från knekttorpet och satte upp den dit han flyttade.
Det har bott några avskedade soldater på Björklund. men det torp som vi har kommit fram till vara det rätta rör sig om Lilla Vik på Bordstorps marker. Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat. 
Skylt som sitter på fel torp.
Till husförhör Till rullor Till familjesidan

Övrigt
Materialet finns även  i pärmar varav en uppsättning på biblioteket Stinsen i Söderköping, en i Genealogiska Föreningens lokal i V. Husby och en tredje i Hembygdsföreningens "Gamla Hemmet".
Då det är ett samarbetsprojekt så har naturligtvis även Genealogiska Föreningen materialet på sin hemsida. Dessvärre så anser sig nu plötsligt Genealogiska Föreningen  vara ensam ägare till materialet och i och med detta gått in och gjort egna förändringar. Påstår dessutom att hembygdsföreningen överhuvud taget inte  varit med i projektet utan endast varit med och bekostat skyltarna.
Detta är naturligtvis mycket beklagligt då samarbete mellan föreningarna är viktig. Hembygdsföreningen har kommit med ett konkret förslag om hur problemet kan lösas som dessvärre förkastats av Genealogiska Föreningen.

Åke Öberg
Ledare av projektet

Knektar från slutet av 1800-talet ??

 

Åke Öberg
Luddingsholm
614 94 Söderköping
tel. 011-707 17     0733-37 54 43
E-post: ake.oberg@peab.se