Luddingsholm, Husby by


Flygbild från 1981. Ladugården är inte kvar.


Flygbild från 1960_talet


Luddingsholm, fd Ringby utjord, ligger utefter väg 210, Har c:a 5 tunnland mark och gränsar till kanalen och Nedraberg. Namnet kommer från höjdryggen, förkastningen Ludden, som sträcker sig i öst-västlig riktning strax norr om kanalen.
I husförhörslängderna finns Luddingsholm med först 1830 då en utflyttning från Ringby ägde rum. Dock kan noteras att vid en bouppteckning 1840 beskrevs byggnaderna på torpet enligt följande: En gammal liten stuga utan förstuga under halm och torvtak. En gammal loge med ett golv och tröskbotten, ett fähus med lada sammanbyggd under ett tak med bräder på logen och halm på fähuset. Ett svinhus och ett sköve. Eftersom byggnaderna beskrivs som gamla och troligen ingen  bott här tidigare så måste äldre byggnader flyttats från Ringby.
På 1970_talet byggdes ett nytt bostadshus med tillhörande ladugård närmare Klämmans sluss och den gamla ladugården revs. Efter att ha renoverats och kompletterats med en uthusbyggnad hyrs nu torpet ut som fritidsboende och jordbruksmarken arrenderas ut..

Familjelängder

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

 Historik-Händelser

Fotografier