Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Rökstad nr 16

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

16

Rökstad

Jacob Roxberg, östg

34

9

 

 

Gift

Siuk i lägret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

16

Rökstad

Jacob Roxberg

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

16

Rökstad

Jacob Roxberg, östg

44

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

16

Rökstad

Jacob Råxberg, östg

44

16

 

 

 

Siuk på Rugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

16

Rökstad

Jacob Råxberg

 

 

 

 

 

Afskiedad d. 7 Aprill 1759,

vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … öfver det sidst ifrån Sverige hitsända ärsättnings Manskap, för den i Pommern warande delen af  Kongl Östgiöta Infanterie Regemente, i anledning däraf, at härwarande Regiments Chef anmält …. Bland förenämde ärsättnings Manskap. Sådana Skola finnas, som till krigstjenst äro oduglige och mindre tjenlige, hållen i Stånds Zuarteret …..Den 8 Julii 1760

16

Röksta

Johan Roxberg, östg

31

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

16

Röcksta

Jean Roxberg,

ankom från Sverige den 8 junii 1760

 

 

 

Dödsskuten den 3 October 1760. Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

16

Rökstad

Vacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

16

Rökstad

Wacant d. 4 October 1760

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

16

Röksta

Staffan Råxberg, östg, ant. d: 28 Novemb 1767

36

5 2/4

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

16

Rökstad

Staffan Råxberg, östg

48

18

6

-

Gift

commenderad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

16

Rökstad

Staffan Råxberg, östg

51

21

6

-

Gift

Siuk i Lovisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

16

Rökstad

Staffan Råxberg, död på Arméns sjukhus d. 16 Nov. 88

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Seger, Werml,

ant. d. 1 Februari 1789

25

1

5

8

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

16

Rökstad

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

16

Rökstad

Eric Ahlstedt, östg, antagen utan lega och .. d. 1 Martii 1791

21

2 ½

 

 

ogift

 

 

 

Transporterad d. 16 Avrill 1793 till Wena Rote

No 21. I stället hit transporterad manbara Vollontairen Alexis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 26 September 1799

16

Rökstad

Vollontairen Alexis. För liderlighet utstuken ur Rullan d. 23 Augusti 1798

 

 

 

Olof Rök antagen approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och Schenninge den 2 och 5 November 1803

16

Rökstad

Olof Rök, östg

27

4

6

1 ½

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  ……16 October 1809

16

Rökstad

(ingen notering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

16

Rökstad

Mathias Wrång, östg,  den 23 Maji 1810 transporterad från No 6

27

4

5

8

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

16

Rökstad

Mattias Wrång, östg

32

10

5

7

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 13 Junii 1836

16

Rökstad

Mattias Wrång, östg

50

28

5

8

Gift

Pres,

 

 

 

Begär och får afsked med anmälan till underhåll, såsom gammal och till widare i krigstänst enligt läkareattest oförmögen. Har bevistat alla

fälttog med regemenentet. Tjänt väl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

16

Rökstad

Mattias Wrång afskedad vid Generalmönstringen den 13 Junii

1836 och i dess ställe den 12 December 1836 antagen

 

 

 

 

Niclas Hertz, östg

29

2 ½

5

11

Ogift

approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

16

Rökstad

Niclas Hertz, förut kallad Niclas Hertzberg, född i Furingstad Socken.

39

12 ¾

5

11

Gift

Pres, sjuk på Roten enl. betyg

 

 

Den 1 Aprill 1810

Antagen den 12 Sept 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmslätt Linköping den 19de Junii 1862

16

Rökstad

Nils Hertz, förut kallad Hertzberg, född i Furingstad Socken

52 ½

25 ¾

5

11

Gift

Ställs på ett års förbättring för

dels sjuklighet dels

 

 

Den 1 Aprill 1810

Antagen den 12 Sept 1836

 

 

 

 

 

opasslighet

 

Att Lifgrenadieren af Lif Compagni No 16 Hertz som tidtals lider af Alkoholism och dermed för.. dock kan tjenstgöra,

men delta … får: är mindre tjenstbar, dock möjligen kan till helsan återställas och derför af mig anmäld att ställas på

ETT ÅRS förbättring.

Får jag härmed på aflagd Embets-Ed intyga och  bekräfta med: Så Sant mig hjelpa till Lif och Själ.Norrköping

den 21 Junii 1862  Läkarebetyg: A Wetterberg Regements-Läkare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 19 Junii 1865

16

Rökstad

Nils Hertz, förut kallad Hertzberg, född i Furingstad Socken

55 ¾

28 3/12

5

10

Gift

Pres: begär och får afsked med

Anmälan till underhåll på exp.

 

 

Den 1 Aprill 1810

Antagen den 12 Sept 1836

 

 

 

 

 

Tjent väl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………       14 Julii 1868

16

Rökstad

Nils Hetz den 19 Junii 1865 afskedad vid General Mönstringen, ersatt med

 

 

 

 

Anian Paulus Rök, förut kallad Grip, född uti Askeby socken

25 3/12

2 10/

12

5

9

gift

Rekryt appr

 

 

den 17 Nov 1842

Antagen den 13 Sept 1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884

16

Rökstad

Anian Paulus Rök, förut kallad Grip, född uti Askeby socken af  Ö län

44 7/12

18 9/12

5

9

gift

 

 

 

den 17 Nov 1842

Antagen den 13 Sept 1865